کمیته تخصصی فنی

 

این کمیته فعالیت خود را با بررسی نشریات شماره های 300 ( آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی)  و 600 (دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی) آغاز نمود. ماحصل مباحث کارشناسی، اولویت بندی تدقیق و به روز رسانی 11 جلد دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بوده است.

در ادامه شرح خدمات تیپ موج شکن ها به عنوان اولین مجموعه شرح خدمات همسان سازه های ساحلی توسط کمیته تخصصی فنی تدوین گردیده است.

موضوعات مذکور جهت اخذ تصمیم مقتضی در جلسه آتی کارگروه ارائه خواهند گردید.