کمیته های تخصصی

 

بازوی کارشناسی کارگروه تخصصی بوده و مسئولیت تهیه، پیگیری و نظارت بر تهیه ضوابط و دستورالعمل های فنی و اجرایی  را برعهده دارد.

کمیته بنا بر ضرورت و مطابق با نیازهای کارگروه تخصصی تشکیل گردیده و نسبت به انجام ماموریت و وظایف محوله اقدام می نماید و متشکل از کارشناسان خبره در رشته های مرتبط می باشد.

هم اکنون دو کمیته تخصصی فنی و اجرایی فعالیت خود را آغاز نموده اند.