سازمان بنادر و دریانوردی/ساختار کارگروه تخصصی

اعضاء کارگروه تخصصی

اعضاء کارگروه تخصصی

1)                 معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی (رئیس کار گروه)

2)                 مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ( دبیر کارگروه)

3)                 مدیر کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی

4)                 معاون اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

5)                 رئیس اداره مهندسی  بنادر سازمان بنادر و دریانوردی

6)                 رئیس اداره مدیریت سواحل سازمان بنادر و دریانوردی

7)                 رئیس اداره سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی

8)                 رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی

9)                 کارشناس توسعه بنادر سازمان بنادر و دریانوردی

10)            کارشناس پیمان و رسیدگی سازمان بنادر و دریانوردی

11)            نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور ( 3 نفر)

12)            نمایندگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (2نفر)

13)            نماینده پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

14)            نماینده  انجمن مهندسی دریایی کشور

15)            نماینده انجمن مهندسی سواحل و بنادر

16)            نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی

17)            نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران

18)            اساتید دانشگاه و متخصصین (4 نفر)

تبصره: نمایندگان معرفی شده می بایست ضمن داشتن مسئولیت در حوزه وظایف کاری مرتبط دارای اختیار تام بوده و مجاز به تصمیم گیری در خصوص موضوعات مطروحه در جلسات باشند.