معرفی

تشکیل کارگروه

بکارگیری ضوابط و معیارهای فنی در مراحل امکان‌سنجی، مطالعات پایه، مطالعات تفصیلی، طراحی و اجرای طرح‌های کشور به لحاظ توجیه فنی اقتصادی، ارتقای کیفیت، تامین پایایی و عمر مفید، کاهش زمان مطالعات و اجرا و همچنین توجه خاص به مسائل زیست محیطی از اهمیت ویژه برخوردار است. نظام فنی و اجرایی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/4/1385 هیأت محترم وزیران و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی موضوع  ماده 23 قانون برنامه و بودجه ناظر بر به‌کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل مختلف طرح‌ها می‌باشند

بنابر مفاد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آیین‌نامه‌های فنی و معیارهای مورد نیاز طرح‌های عمرانی کشور است، که با توجه به تنوع و گستردگی طرح‌های عمرانی و افزایش ظرفیت تخصصی دستگاه‌های اجرایی طی سالیان اخیر، در تهیه و تدوین این‌گونه مدارک فنی از توانمندی دستگاه‌های اجرایی نیز استفاده شده است. بر این اساس، کارگروه تخصصی ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرح‌های ساحلی و دریایی کشور به ریاست سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل گردید.

اهداف:

·        تهیه و تدوین ضوابط برای استفاده مشاوران، پیمانکاران، مجریان، جامعه فنی و مهندسی و تمامی ذینفعان دستاندرکار در اجرایی طرح‌ها و پرژوه‌های ساحلی و دریایی کشور

·        سیاست گذاری جهت تهیه متناسب ضوابط برای تمامی مراحل چرخه عمر یک طرح و پروژه که شامل پیدایش، مطالعه، برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری و نگهداری می‌باشد

·        کسب بازخورد از جامعه فنی و اجرایی کشور و تکمیل و بازنگری ضوابط

·        ضابطه‌مند نمودن و ایجاد وحدت رویه در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها

·        توجه به ضوابط ایمنی و کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی در طرح‌ها و پروژه‌ها

·        لحاظ نمودن رویکرد توجه به مسایل زیست محیطی در ضوابط

·        بسترسازی برای صدور خدمات فنی و مهندسی

·        ارتقا سطح مهارت و اطلاعات کارشناسان و متخصصان و زمینه سازی برای بهره گیری از دانش روز در فرایند اجرای پروژه‌ها

·        ترویج، اطلاع‌رسانی و آموزش ضوابط

 

 

وظایف کارگروه تخصصی

تنظیم سیاست ها، خط مشی ها، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص محورهای ذیل:

 

·                    تدقیق و تکمیل دستورالعمل‌های فنی، طراحی، اجرایی،‌قراردادی

·                    پایش مستمر، اخذ و بررسی بازخورد ها و نظرات فنی

·                    احصاء و شناسایی خلاء های موجود و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز جامعه دریایی کشور

·                    ایجاد هماهنگی و یکسان سازی معیارهای طراحی، اجرا ، نظارت و قراردادی سازه‌های ساحلی و دریایی

·                    ترسیم فرایند تهیه و ابلاغ دستورالعمل های تدوین شده به مشاوران، پیمانکاران و ....

·                    تهیه برنامه عناوین ضوابط مورد نیاز و اولویت‌ بندی آنها

·                    بررسی و تایید نیازها و اولویت‌های کاری در برنامه‌های سالانه

·                    بررسی و تایید راهکارهای پیشنهاد شده به منظور بهبود فرآیندها در امر تهیه، تدوین، تصویب و ارزیابی

·                    تایید اعضای کمیته‌های فرعی تخصصی

 

دامنه فعالیت:

      تهیه و تدوین تمامی ضوابط مورد نیاز سازمانها و دستگاه های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط و دارای تعامل با آنها در زمینه طرح ها و پروژه های ساحلی و دریایی