ضوابط فنی در دست تهیه

1- راهنمای کاربرد سنگ در موج شکن 

2- راهنمای فنی سونامی 

3-دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای موج شکن های توده سنگین و دیوارهای ساحلی وزنی بلوکی 

 

شرح خدمات مطالعات سازه های ساحلی