ضوابط فنی در دست تهیه

1-   تدقیق و تکمیل بخش زلزله دستورالعمل طراحی سازه‏ های ساحلی

2-   دستورالعمل طراحی و اجرای موج ‏شکن ‏های توده‏ سنگی روی بسترهای رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک

3- شرح خدمات تیپ موج ‏شکن ‏ها (به عنوان اولین مجموعه شرح خدمات همسان سازه ‏های ساحلی)

 

 

شرح خدمات مطالعات سازه های ساحلی