ضوابط فنی در دست تهیه

 

1-   تدقیق و تکمیل بخش زلزله دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی

2-   دستورالعمل طراحی و اجرای موج شکن های توده سنگی روی بسترهای رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسنتتیک