سازمان بنادر و دریانوردی/آرشیو ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

آرشیو ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی

1.       نشریه شماره 628: واژه نامه

2.       نشریه شماره 630:  ملاحظات کلی

3.       نشریه شماره 631:  شرایط طراحی

4.       نشریه شماره 632:  مصالح

5.       نشریه شماره 633:  قطعات بتنی پیش ساخته

6.       نشریه شماره 634:  پی ها

7.       نشریه شماره 635:  کانال های ناوبری و حوضچه ها

8.       نشریه شماره 636:  تجهیزات محافظت بندر

9.       نشریه شماره 637:  تاسیسات پهلوگیری (مهار)

10.   نشریه شماره 638:  سایر تجهیزات بندری

11.   نشریه شماره 639:  اسکله های ویژه

12.   نشریه شماره 640:  اسکله های تفریحی

13.   نشریه شماره 641:  مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی