وظایف کارگروه تخصصی

 

تنظیم سیاست ها، خط مشی ها، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص محورهای ذیل:

 

  • تدقیق و تکمیل دستورالعمل‌های فنی، طراحی، اجرایی،‌قراردادی

  • پایش مستمر، اخذ و بررسی بازخورد ها و نظرات فنی

  • احصاء و شناسایی خلاء های موجود و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز جامعه دریایی کشور

  • ایجاد هماهنگی و یکسان سازی معیارهای طراحی، اجرا ، نظارت و قراردادی سازه‌های ساحلی و دریایی

  • ترسیم فرایند تهیه و ابلاغ دستورالعمل های تدوین شده به مشاوران، پیمانکاران و ....

  • تهیه برنامه عناوین ضوابط مورد نیاز و اولویت‌ بندی آنها

  • بررسی و تایید نیازها و اولویت‌های کاری در برنامه‌های سالانه

  • بررسی و تایید راهکارهای پیشنهاد شده به منظور بهبود فرآیندها در امر تهیه، تدوین، تصویب و ارزیابی

  • تایید اعضای کمیته‌های فرعی تخصصی