اهداف

o        تهیه و تدوین ضوابط برای استفاده مشاوران، پیمانکاران، مجریان، جامعه فنی و مهندسی و تمامی ذینفعان دستاندرکار در اجرایی طرح‌ها و پرژوه‌های ساحلی و دریایی کشور

o        سیاست گذاری جهت تهیه متناسب ضوابط برای تمامی مراحل چرخه عمر یک طرح و پروژه که شامل پیدایش، مطالعه، برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری و نگهداری می‌باشد

o        کسب بازخورد از جامعه فنی و اجرایی کشور و تکمیل و بازنگری ضوابط

o        ضابطه‌مند نمودن و ایجاد وحدت رویه در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها

o        توجه به ضوابط ایمنی و کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی در طرح‌ها و پروژه‌ها

o        لحاظ نمودن رویکرد توجه به مسایل زیست محیطی در ضوابط

o        بسترسازی برای صدور خدمات فنی و مهندسی

o        ارتقا سطح مهارت و اطلاعات کارشناسان و متخصصان و زمینه سازی برای بهره گیری از دانش روز در فرایند اجرای پروژه‌ها

o        ترویج، اطلاع‌رسانی و آموزش ضوابط