تشکیل کارگروه


بکارگیری ضوابط و معیارهای فنی در مراحل امکان‌سنجی، مطالعات پایه، مطالعات تفصیلی، طراحی و اجرای طرح‌های کشور به لحاظ توجیه فنی اقتصادی، ارتقای کیفیت، تامین پایایی و عمر مفید، کاهش زمان مطالعات و اجرا و همچنین توجه خاص به مسائل زیست محیطی از اهمیت ویژه برخوردار است. نظام فنی و اجرایی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه ناظر بر به‌کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل مختلف طرح‌ها می‌باشند.


بنابر مفاد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آیین‌نامه‌های فنی و معیارهای مورد نیاز طرح‌های عمرانی کشور است، که با توجه به تنوع و گستردگی طرح‌های عمرانی و افزایش ظرفیت تخصصی دستگاه‌های اجرایی طی سالیان اخیر، در تهیه و تدوین این‌گونه مدارک فنی از توانمندی دستگاه‌های اجرایی نیز استفاده شده است. بر این اساس، کارگروه تخصصی ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرح‌های ساحلی و دریایی کشور به ریاست سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل گردید.


دامنه فعالیت:


      تهیه و تدوین تمامی ضوابط مورد نیاز سازمانها و دستگاه های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط و دارای تعامل با آنها در زمینه طرح ها و پروژه های ساحلی و دریایی